เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CMTU

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเคมี

วิชาเคมีเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

มุ่งศึกษา และทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเราว่ามีลักษณะ และประกอบด้วยอะไร มีโครงสร้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เคมีเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบ ปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระดับโมเลกุลในสิ่งชีวิต และยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา การเกษตร สิ่งแวดล้อม และนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ และสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม