เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CMTU

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเคมี

วิชาเคมีเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

การศึกษาวิจัยและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยอาศัยหลักพื้นฐานทางเคมีสามารถเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพ ที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก นอกจากนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมที่หนาแน่นและของเสียจากอุตสาหกรรม ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น มีความต้องการถึงมาตรการและแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม