เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสาขาวิชาเคมี

รศ.ดร. นภาพร ยังวิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

ผศ.ดร. วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา

รองหัวหน้าสาขาฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร. นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์

รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร. สุภาดา คนยัง

รองหัวหน้าสาขาฝ่ายสารสนเทศและบริการสังคม

อ.ดร. พีระ อัจฉราเสถียร

รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการ
และประธานหลักสูตร วทบ.เคมี

รศ.ดร. ชนาธิป สามารถ

ประธานหลักสูตร วทบ.สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (BEB)

อ.ดร. ศิริวิทย์ บัวเจริญ

ประธานหลักสูตร วทม.เคมี

ผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

ผศ.ดร. ชนาธิป สามารถ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษฯ 

ผศ.ดร. สุวดี ก้องพารากุล

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษฯ ฝ่ายวิชาการ 

อ.ดร. วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษฯ ฝ่ายบริหาร