เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวและกิจกรรม

ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ #TU87

– นักศึกษาใหม่ 2564 ตรวจสอบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา การถ่ายรูปนักศึกษา การตรวจร่างกาย ได้ที่ www.reg.tu.ac.th/…
– ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2564 ได้ที่ www.reg.tu.ac.th/…

PACCON 2020

สาขาวิชาเคมีร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for Catalyzing Sustainability and Prosperity”

พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ
    นางสาววนัชพร เพนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี
ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021)
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

(17/11/2564)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    รับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเคมี 1 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข Tel. 0 2564 4440-79 ต่อ 2057
Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://sci.tu.ac.th/job-opening-th 
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

(04/11/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 34)
    สรุปสาระสำคัญ -เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
– ให้เปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
– อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่เฉพาะผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานหรือได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่จะเข้าพื้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สังกัดส่วนงานนั้น
– ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สอง หรือวัคซีนชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตามจำนวนที่กำหนดแล้วแต่กรณี
– การเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ต่อไป
– การดำเนินการของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด
– ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

[อ่านประกาศฉบับเต็ม]

(01/11/2564)

ตุลาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ
– ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ข้อที่1. วรรคที่2
– กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อ 1. ให้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ของคณะฯ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ Wolf ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
– ในกรณีมีภารกิจส่วนตัว ให้ใช้วันลาในระบบลางานออนไลน์ ตามระเบียบการลาฯ

(01/10/2564)

กันยายน 2564

ร่วมมุฑิตาจิตในงานเกษียณ 2564
    ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมมุฑิตาจิตในงานเกษียณ 2564 (ในรูปแบบ Online)
ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom , Facebook : Science & Technology Thammasat University Official ,
YouTube : Science and Technology Thammasat University
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13:00 เป็นต้นไป
ขอเชิญลงทะเบียน พร้อมร่วมแสดงความในใจให้ผู้เกษียณอายุผ่าน Padlet : https://padlet.com/640930scitu/scitufriendship

(27/09/2564)

Graduate Webinar in Chemistry
    “A portable centrifugal genetic analyzer for multiplex detection of feline upper
respiratory tract disease pathogens”
Dr. Hau Van Nguyen
Department of Chemical Engineering
(BK21 FOUR Integrated Engineering Program), Kyung Hee University, South Korea
9 September 2021
12:30-1:30 p.m.
COORDINATOR: Dr. Panichakorn Jaiyong
Link: ZOOM Meeting ID: 976 9844 1604 Passcode: 953017
Link: FB

(07/09/2564)

Researcher
    IRPC Public Company Limited, Rayong Office
Researcher : ICRD (Styrenic Team)
Researcher : ICRD (BIO Team)
Qualification :
1. ปริญญาตรี – ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี โพลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
2. คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(06/09/2564)

Graduate Webinar in Chemistry
    “An industrial way for New Product Development”
Dr. Prasama Songarsa
Material Science Research and Development,
Polyolefins and Vinyl Technology, SCG Chemicals, Rayong
8 September 2021
12:30-1:30 p.m.
COORDINATOR: Dr. Panichakorn Jaiyong
Link: MS Teams
Link: FB

(03/09/2564)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    เรื่องแนวทางปฏิบัติงานในที่พัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ
1. ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อ 1. ให้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ของคณะฯ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ Wolf ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
[ช่องทางติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ]

(02/09/2564)

สิงหาคม 2564

Graduate Webinar in Chemistry
    “Computational strategies to understand and combat COVID-19” 
Asst. Prof. Thanyada Rungrotmongkol, PhD
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2 September 2021
12.30-1.30 p.m.
coordinator: Dr. Panichakorn Jaiyong
Link: https://bit.ly/3mBTd1C
Link: FB

(30/08/2564)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
    ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์)
รางวัลเหรียญทอง – ผลงานวิจัย ไพรม์ บี0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับ อาหารสมอง (Prime B0051 plus from green tea extract for brain food.)
รางวัลเหรียญเงิน – ผลงานวิจัยไมเซร่า คลีนซิ่ง และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบไผ่ Dendrocalamus sericeus (Micellar cleaning water and cosmetic products from bamboo leaf Dendrocalamus sericeus extract)
อ่านรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ https://sci.tu.ac.th/2021/08/23/news-2021-8-23/ 

(24/08/2564)

Graduate Webinar in Chemistry
    “Bifunctional catalysis systems Selective hydrogenation Ethanol aldolization Methanol aromatization” -Associate Prof. Yu-Chuan Lin,PhD
25 August 2021
12.30-1.30 p.m.
coordinator: Dr. Panichakorn Jaiyong
Abstract

(16/08/2564)

Graduate Webinar in Chemistry
    “Environmental Protection by solar-light-driven photocatalysts” -Associate Prof. Suwat Nanan, PhD
18 August 2021
12.30-1.30 p.m.
coordinator: Dr. Panichakorn Jaiyong
Abstract

(16/08/2564)

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเคมี ประจำปี 2564
    อังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเคมีได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเคมี ประจำปี 2564 เวลา 9.00-12.00 น. แบบออนไลน์ทาง MS Teams โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ
     – ช่วงที่ 1 รู้จักสาขาวิชาเคมี
     – ช่วงที่ 2 ตัวอย่างอนาคตของนักเคมี (นำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ)
     – ช่วงที่ 3 วางแผนการเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
     – ช่วงที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจชมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ย้อนหลังสามารถชมได้ที่ https://youtu.be/xWbdgSySVPE
และช่วงที่ 2 ตัวอย่างอนาคตของนักเคมี
– วิทยากร#1 เจ้าของธุรกิจ
   คุณสุรวุฒิ วรรณฤมล (พี่เก่ง รุ่นที่ 11)
– วิทยากร#2 พนักงานภาคเอกชน
   คุณชวลิต อินหล้า (พี่แมน รุ่นที่ 24)
– วิทยากร#3 นักวิจัย
   คุณธมนวรรณ อังกุรทิพากร (พี่นุ้ย รุ่นที่ 20)
– วิทยากร#4 พนักงานภาครัฐ
   ว่าที่ร้อยตรีชนาธิป อยู่จงดี (พี่น้ำแข็ง รุ่นที่22)
– วิทยากร#5 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี มธ.
   คุณนัทธมน ไตรรัตนาพร (พี่ขนุน รุ่นที่24)

(03/08/2564)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 30 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดทำการชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย และให้ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มจำนวน จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ตามประกาศของคณะฯ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ดังนี้
     – ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     – กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อ 1. ให้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ของคณะฯ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ Wolf ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
[ช่องทางติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ]
(02/08/2564)

กรกฎาคม 2564

งานปฐมนิเทศนักศึกษาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564
    วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. แบบออนไลน์ทาง MS Teams (กำหนดการ)
9.00 น. ช่วงที่ 1 รู้จักสาขาวิชาเคมี
9.40 น. ช่วงที่ 2 ตัวอย่างอนาคตของนักเคมี (นำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ)
10.05 น. ช่วงที่ 3 วางแผนการเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
10.55 น. ช่วงที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
(28/07/2564)

โครงการอบรม
    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “GC-FID/TCD with headspace : Instrument introduction and applications” วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams(บรรยายภาษาไทย)
รับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://bit.ly/tn-gc
(14/07/2564)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดทำการ และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ
     – ให้บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องมาเก็บสัมภาระและอุปกรณ์ เพื่อนำกลับไปปฏิบัติงานภายในที่พักในวันที่ 12 ก.ค. 2564 จะต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่คณะฯ ผ่านระบบ wolf (HR004) และให้ดำเนินการให้เสร็จไม่เกิน 2.0 ช.ม.
– ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564 ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2564 ข้อที่1. วรรคที่2 
[ช่องทางติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ]
(11/07/2564)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
    ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020
(7/07/2564)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
    ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2020
(7/07/2564)

นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ “โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้”
     สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่  081-3112987 (คุณเสริม), 092-3814447 (คุณคเณศ) หรือติดต่อได้ที่เพจ งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อที่พักชั่วคราวที่ 095-6015987 (คุณภาณุวัฒน์)
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กรณีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดตามฟอร์มแนบ ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์จะสงบโดยเร็ว [ฟอร์ม]
(6/07/2564)

ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบผู้ติดโควิด-19 จำนวน 2 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย
เพื่อป้องกันรักษาสุขภาพของบุคลากรคณะฯ ให้ปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจาย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ จึงขอให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากคณะฯ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาปฏิบัติงานที่คณะฯ เท่านั้น ให้กรอกข้อมูลขออนุญาตในระบบ Wolf (HR004) อย่างน้อย 3 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
(5/07/2564)

< . . 1 . . >

 <   1   >