เปลี่ยนภาษา:  English

การเรียนการสอนที่ CMTU

วิชาเคมีเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ

หลักสูตร

ปริญญาตรี

 

หลักสูตร

ปริญญาโท

 

หลักสูตร

ปริญญาเอก

 

โครงการ

บริการสังคม

 

เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

เมื่อมีคณาจารย์มากขึ้นภาควิชาจึงมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตในปี 2549 ภาควิชาเคมีได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดงานในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สร้างพื้นฐานที่ดีในห้องเรียน

ลงมือปฏิบัติให้ก่อเกิดทักษะ

เสริมประสบการณ์จากโลกกว้าง

ชีวิตสมดุลแบบคนรุ่นใหม่

สภาพแวดล้อมพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยผู้เรียนในการหาวิธีการผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสุขให้แก่ผู้เรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการอย่างสมดุล ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักตนเอง สนับสนุนจัดกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากวิชาการให้สอดคล้องกับวัย และความสนใจของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจชีวิตให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และการดูแลสุขภาพของตนเอง

ทุนการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนทางการเงินในหลากหลายช่องทางทั้งในรูปแบบทุนการศึกษา และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาด้วย

ทุนระดับปริญญาตรี

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

อุปกรณ์และเครื่องมือ

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

มิถุนายน – สิงหาคม

ดูปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ล่าสุด