เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CMTU

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาเคมี

วิชาเคมีเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรมีความร่วมมือทางด้านการวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรสามารถไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางด้านการวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม