เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CM-TU

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561ข้อ 22-23 และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเคมีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมี คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในงานประชุมวิชาการ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก

  จำนวนหน่วยกิต:

  • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
   • วิชาบังคับ                     3 หน่วยกิต 
   • วิชาบังคับเลือก            9 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก                      6 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์                 18 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียน:

  • N/A

  สถานที่ศึกษา:

  ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในภาควิชาเคมี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศูนย์รังสิต

  ติดต่อหลักสูตร:

    0-2564-4440-79 ต่อ 2409
    https://chemistry.sci.tu.ac.th/
     chemistrythammasat
   

  ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น นอกจากจะต้องเร่งพัฒนาคนแล้วยังจะต้องทำการส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำทรัพยากรต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหากจะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วจำเป็นต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ เพื่อสนองความต้องการตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของประเทศ
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจทางเคมีอย่างลึกซึ้ง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้และมีจริยธรรมต่อสังคม
  • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความสามารถในการดำเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ

  การทำวิทยานิพนธ์

  • นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
  • นักศึกษาต้องทำวิทายานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
  • นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทดสอบ ตรวจสอบสารเคมีในหน่วยงานราชการ และเอกชน
  • นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
  • นักควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเคมี
  • นักขายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

  “นอกจากความรู้ที่เราได้รับจะทำให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ความอดทนและความรับผิดชอบที่เราได้จากการเรียนที่นี่ก็มีส่วนไม่น้อยที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน“