เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พ.ย. 64
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0-2564-4440 ต่อ 2056
https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/

Graduate Webinar in Chemistry

“MIMICKING PEROXIDASE-LIKE ACTIVITY OF SILVER AND CARBON NANOCOMPOSITES ON MICROFLUIDICS PAPER-BASED ANALYTICAL DEVICE (μPAD) FOR NOVEL COLORIMETRIC SENSING IN POINT-OF-CARE TESTING AND FOOD MONITORING”
Assoc. Prof. Purim Jarujamrus, PhD
15 September 2021
12.30-1.30 p.m.
Zoom Meeting ID: 986 5656 8144
Passcode: 647214
: FB chemistrythammasat

Researcher

IRPC Public Company Limited, Rayong Office
Researcher : ICRD (Styrenic Team)
Researcher : ICRD (BIO Team)
Qualification :
1. ปริญญาตรี – ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี..
2. คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
Link: รายละเอียด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ของคณะฯ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามข้อ 1. ให้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ของคณะฯ โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ Wolf ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
[ช่องทางติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ]

FEATURED STORIES

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์

จากใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ

“ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของตัวเองที่เลือกเรียนที่ภาคเคมี และเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกทางเดินของชีวิตที่ทำให้มีโอกาส ดี ดี เข้ามาในชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้”

กัญญาพัชร ยืนบุญ

ศิษย์เก่า, CMTU 6

“นอกจากอาจารย์จะให้คำแนะนำทางด้านการเรียนแล้ว อาจารย์ยังตักเตือนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ด้วยกริยาที่สุภาพ ให้โอวาท ชี้แจงเหตุผล เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัตินั้นจะมีผลเสียต่อนักศึกษาอย่างไร นอกจากนี้อาจารย์ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติตนที่เหมาะสมซึ่งจะเสริมสร้างบุคลิกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสังคม รวมถึงเป็นหน้าเป็นตาให้กับภาควิชา…”

ปณิฑัต หาสิน

ศิษย์เก่า, CMTU 8

“ผมขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ทุกท่านในภาควิชาเคมีที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผม ทำให้ผมมีความรู้ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จขั้นที่ 2 ในชีวิตของผม คือการที่มีงานทำ และนอกจากวิชาตำรา ที่อาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดให้ผมแล้ว ผมยังได้เรียนรู้ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการทำงาน ความอดทนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากภาควิชาเคมี แห่งนี้ขณะทำโปรเจ็คอีกด้วย”

พงษ์ศิริ เอมะรุจิ

ศิษย์เก่า, CMTU 12