เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 4 กรกฎาคม 2565
สมัครได้ที <Link>
รายละเอียดระดับปริญญาโท
รายละเอียดระดับปริญญาเอก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– บัณฑิตไม่ต้องทำแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง
– รับแจกสติ๊กเกอร์ที่ลานปรีดี และเตรียมเอกสารเพื่อเข้าตรวจ ATK  เวลา 11.30 น.

แบบสอบถาม

แบบสอบถามผลการตรวจ ATK
https://forms.office.com/r/LyjvLRe4GT

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องมาปฏิบัติงานที่คณะฯ ตามปกติทุกวันทำการ
– การจัดการเรียนการสอน การจัดสอบ การเข้าพื้นที่ของคณะฯ ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
– บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ให้ประสานงานล่วงหน้า และได้รับอนุญาตก่อน

FEATURED STORIES

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิชาเคมี

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์

จากใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ

“ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของตัวเองที่เลือกเรียนที่ภาคเคมี และเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกทางเดินของชีวิตที่ทำให้มีโอกาส ดี ดี เข้ามาในชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้”

กัญญาพัชร ยืนบุญ

ศิษย์เก่า, CMTU 6

“นอกจากอาจารย์จะให้คำแนะนำทางด้านการเรียนแล้ว อาจารย์ยังตักเตือนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ด้วยกริยาที่สุภาพ ให้โอวาท ชี้แจงเหตุผล เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัตินั้นจะมีผลเสียต่อนักศึกษาอย่างไร นอกจากนี้อาจารย์ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติตนที่เหมาะสมซึ่งจะเสริมสร้างบุคลิกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาในสังคม รวมถึงเป็นหน้าเป็นตาให้กับภาควิชา…”

ปณิฑัต หาสิน

ศิษย์เก่า, CMTU 8

“ผมขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ทุกท่านในภาควิชาเคมีที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผม ทำให้ผมมีความรู้ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จขั้นที่ 2 ในชีวิตของผม คือการที่มีงานทำ และนอกจากวิชาตำรา ที่อาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดให้ผมแล้ว ผมยังได้เรียนรู้ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการทำงาน ความอดทนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากภาควิชาเคมี แห่งนี้ขณะทำโปรเจ็คอีกด้วย”

พงษ์ศิริ เอมะรุจิ

ศิษย์เก่า, CMTU 12

“เคมีถือว่าเป็นฐานในการทำงานด้านการตรวจพิสูจน์”

ร.ต.อ. หญิง วิชญา รามสมภพ

ศิษย์เก่า, CMTU 6