เปลี่ยนภาษา:  English

News&Event..

PACCON2020

การประชุมวิชาการนานาชาติ

        สาขาวิชาเคมีร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for Catalyzing Sustainability and Prosperity” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยทางเคมี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศและต่างประเทศให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม: