เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ CMTU

หลักสูตรที่ศูนย์รังสิต

สาขาวิชาเคมี

วิชาเคมีเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

มุ่งศึกษา และทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเราว่ามีลักษณะ และประกอบด้วยอะไร มีโครงสร้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เคมีเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบ ปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระดับโมเลกุลในสิ่งชีวิต และยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา การเกษตร สิ่งแวดล้อม และนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

การศึกษาวิจัยและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยอาศัยหลักพื้นฐานทางเคมีสามารถเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพ ที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก นอกจากนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมที่หนาแน่นและของเสียจากอุตสาหกรรม ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น มีความต้องการถึงมาตรการและแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรมีความร่วมมือทางด้านการวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรสามารถไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางด้านการวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (BEB)